Lokalforum

Den 19. november 2019 vedtog Vordingborg kommune sin nye Nærdemokratimodel. Du kan finde Nærdemokratimodellen under politik/nærdemokrati på kommunens hjemmeside

vordingborg.dk/media/15822000/naerdemokratimodellen.pdf

En væsentlig ændring i forhold til tidligere er, at kommunens 16 lokalråd forventes erstattet af Lokalfora.

Struktur og geografi:

Et lokalforum skal dække et geografisk område. Det kan være hensigtsmæssigt at følge et lokalområdes naturlige afgrænsning, fx en bydel eller et sogn. Men det må også gerne omfatte flere sogne. Dog kan samme område kun være dækket af ét lokalforum.

Oprettelse af et lokalforum:

Borgerne i lokalområdet vælger bestyrelsesmedlemmer, så et lokalforum så vidt muligt er repræsentativt for hele lokalområdet.

Borgerne vælger de enkelte medlemmer ved direkte valg på offentligt annoncerede borgermøder/generalforsamlinger i lokalområdet.

Et lokalforum er en forening, som dækker et afgrænset område, med en bestyrelse med formand, næstformand og evt. kasserer. 

Lokalforummets navn skal udgøres af by-/stedbetegnelse + Lokalforum.

Bestyrelsen skal

•  Afholde generalforsamling

•  Udarbejde vedtægter 

•  Udarbejde formålsbeskrivelse

•  Afgrænsning af lokalområde

Vedtægter og opgaver:

Det skal fremgå af vedtægterne, hvordan det enkelte lokalforum organiserer sig med arbejdsgrupper.

Lokalforaene skal varetage områdets generelle interesser og sikre dialog med områdets borgere og aktører samt med Vordingborg Kommune. Det forventes, at lokalforaene holder sig orienteret om og formidler information til og fra Vordingborg Kommune til borgerne i lokalområdet, såfremt det er relevant.

Det nuværende Lundby Lokalråd foreslås ændret til lokalforum:

Lundby Lokalråd omfatter sognene Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby.

Lokalrådsbestyrelsen har besluttet at arbejde hen imod et lokalforum omfattende disse sogne.

Lokalrådsbestyrelsens forslag til navn:

Lokalrådsbestyrelsen foreslår, at det kommende lokalforum skal hedde Køng-Lundby og Omegns Lokalforum. Og vi håber, repræsentanter for områdets foreninger og erhverv vil stille op til bestyrelsen eller på anden måde involvere sig i arbejdet.  

Er du interesseret, kan du få nærmere oplysninger hos lokalrådsformand Steen Nielsen, mail ibsvej43@outlook.dk, tlf. 61267217.

Hvornår sker ændringen?

Lokalrådsbestyrelsen planlægger at overgå til Lokalforum på en generalforsamling i løbet af året. Der har allerede været flere datoer i spil, som er blevet udskudt på grund forbud mod forsamling af mange mennesker.

Tilføjet 13. april: Forslag til vedtægter:

Lokalrådsbestyrelsens forslag til vedtægter kan læses her:

Den videre proces:

Der vil løbende blive orienteret på denne side. Også lokalrådsbestyrelsens forslag til vedtægter for det kommende lokalforum forventes lagt på siden i løbet af kort tid.