Vedtægter

Vedtægter for Lundby Lokalråd

§ 1. Formål
Lokalrådets formål er:

 • At arbejde for en bæredygtig udvikling for mennesker, natur, erhverv og infrastruktur i de sogne, som er tilknyttet lokalrådet
 • At arbejde for at sikre et demokratisk miljø, som er åbent for initiativ, dialog og samarbejde mellem de personer, som er tilknyttet lokalrådet
 • At arbejde for at udvikle samarbejdet med kommunen/kommunalbestyrelsen samt være talerør over for offentlige myndigheder og andre interessenter
 • At samarbejde med andre lokalråd og interesseorganisationer.

§ 2. Opgaver
Lokalrådets opgaver er:

 • At følge udviklingen inden for lokalrådets område og sikre en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med formålet
 •  At være i en løbende dialog og afholde minimum et møde om året med dialogudvalget.

§ 3. Medlemmer

Lokalrådet er åbent for alle personer, der er bosiddende i et af sognene i Lundby Lokalråds område, dvs. i Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne, samt personer, der har tilknytning til lokalområdet som repræsentant for erhverv, foreninger, organisation eller tilsvarende.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden og konstatering af generalforsamlingens lovlige indkaldelse
 4. Formandens beretning forelægges til efterretning
 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 6. Indkomne forslag. Forslagene afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
 9. Valg af andre tillidshverv.
 10. Evt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i lokalpressen og elektroniske medier.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 25 fastboende borgere eller 5 bestyrelsesmedlemmer beder om det ved skriftlig henvendelse til formanden

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af to medlemmer fra hvert af de fem sogne. Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted på lokalrådets årlige generalforsamling i 2. kvartal. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren.

Stk. 3: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen mellem 2 generalforsamlinger, kan pågældende sogn udpege en anden repræsentant for sognet frem til næste generalforsamling, hvor der vælges en ny repræsentant for den resterende valgperiode hhv. 2 år.

Stk. 4: I en evt. vakant plads fra et af sognene kan der indtræde en person fra pågældende sogn indtil først kommende generalforsamling.

§ 7. Stemmeret og valgbarhed

Alle borgere, der er bosiddende i området og som er over 18 år har stemmeret og kan lade sig opstille og vælge.

§ 8. Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en intern revisor.

Oprindelig vedtaget på Lokalrådets stiftende generalforsamling den 26. april 2010. Senest ændret på borgermøde 21. november 2018.